Written by 10:34 pm Bez kategorii

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to niewątpliwie jedno z częściej spotykanych pojęć jeżeli chodzi o finanse osobiste. Jednak różnego rodzaju dane wyraźnie dowodzą, że ogromna większość Polaków nadal nie potrafi udzielić odpowiedzi na takie pytanie, czym są fundusze inwestycyjne oraz jaki jest ich mechanizm działania. Tymczasem w obecnych czasach, kiedy z jednej strony inwestowanie w lokaty jest po prostu nieopłacalne, z drugiej zaś gra na giełdzie lub spekulacja walutami wiąże się z wyjątkowo dużym ryzykiem, to właśnie fundusze inwestycyjne jawią się jako najbardziej korzystna, najlepiej zbalansowana metoda lokowania kapitału.

Warto jednak mieć świadomość tego, że fundusze inwestycyjne to jedynie zbiorcza nazwa określająca pewien rodzaj instrumentów finansowych. W rzeczywistości zaś poszczególne fundusze inwestycyjne mogą się od siebie różnić nie tylko bardzo, ale wręcz diametralnie, i to pod wieloma różnymi względami. Przyjrzyjmy się więc tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się opowiedzieć nieco więcej na temat charakterystyki oraz sposobu działania funduszy inwestycyjnych.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Jak podaje Wikipedia fundusz inwestycyjny to „forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych”. Można uznać, że w swoich ogólnych zarysach ta krótka definicja jest poprawna. W przypadku funduszu inwestycyjnego nie dokonujemy bowiem bezpośredniej inwestycji środków w dane aktywa, lecz inwestujemy w sposób pośredni, tj. wpłacamy pieniądze na konto dane funduszu, który dopiero inwestuje w określona rodzaje aktyw. Nasze zyski lub straty zależą od notowań danego funduszu. Jakie są najczęściej spotykane i najbardziej powszechne odmiany funduszy inwestycyjnych?

Fundusze papierów dłużnych

Tego rodzaju fundusze inwestycyjne są zaliczane do bezpiecznych. Wynika to z niskiej lub wręc zerowej ekspozycji portfela inwestycyjnego na akcję, przy jednoczesnym bardzo wysokim zaangażowaniu w papiery dłużne emitowane przez państwo, lokaty, obligacje skarbowe itp. Zyski w skalu roku mogą wynosić nawet do 10 procent w przypadku najlepszych funduszy.

Fundusze akcyjne

W tym wypadku mamy do czynienia z funduszami o znacznie wyższym poziomie ryzyka. Fundusze akcyjne najczęściej inwestują swoje środki w jeden określony rodzaj aktywów giełdowych, na przykład akcje amerykańskie, akcje europejskie, akcje spółek technologicznyh i tak dalej. Zyski funduszy akcyjnych mogą sięgać kilkudziesięciu procent w skali roku. Niestety, podobnie jest ze stratami.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Fundusze absolutnej stopy zwrotu to obecnie z pewnością jedno z najciekawszych rozwiązań jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy. Tego rodzaju fundusze nie mają określonego profilu portfela inwestycyjnego: ich jedynym celem jest osiąganie zysku w każdych warunkach. Oznacza to, że kształt portfela inwestycyjnego funduszu zmienia się w zależności od okoliczności. Zyski w skali roku jakie przeważnie notują tego rodzaju fundusze to od 5 do 10 procent.

Close